Woordbeeld trainer

De gebruikelijke oplossing in Nederland is om kinderen de spelling categoriegewijs aan te leren met de daarbij behorende spellingsregels. Het gebruik van deze regels is gecompliceerd en vergt heel veel van ons werkgeheugen(Daems, 2006; Smits, 1999). Kennis van spellingregels is geen voorwaarde voor het kunnen spellen van de zogenoemde ‘regelspellingen’ (Hilte& Reitsma, 2011). Als taalgebruikers niet weten hoe ze een woord moeten spellen, zullen ze slechts uiterst zelden een regel gebruiken (Daems, 2006). Eerder zullen ze een fonologische- of analogie strategie gebruiken. Als taalgebruikers wel weten hoe ze een woord moeten spellen gebruiken ze geen van de genoemde strategieën. Het te spellen woord wordt direct en correct uit het geheugen opgehaald. In het werkgeheugen is op deze manier ruimte beschikbaar voor de inhoudelijke kanten van het schriftelijk taalgebruik.

Uit onderzoek was eerder al gebleken dat leerlingen met spellingproblemen moeite hebben met het toepassen van spellingregels (Bos &Reitsma, 2003). In aansluiting daarop bleek dat het aanleren van deze regels geen winst oplevert voor de spellingvaardigheid van zwakke spellers en dyslectici (Bos, 2004; Hilte & Reitsma, 2011). Remedial teachers blijken het aanleren van regels echter toch belangrijk te vinden, ook als leerlingen duidelijk toepassingsproblemen hebben (Bos & Reitsma, 2003). Zij zijn kennelijk eerder geneigd om aan te sluiten bij de zwakke punten van leerlingen, dan om te profiteren van de sterke.

Kent u kind de spellingsregels en lukt het niet om deze in de praktijk te brengen tijdens het schrijven van woorden en zinnen? 

Met de woordbeeld trainer methode krijgt u kind de spelling van onveranderlijke woorden onder de knie;

 • zonder spellingsregels
 • zonder ezelsbruggetjes
 • zonder uitzonderingen

Met WoordBeeldTrainer maken we gebruik van de sterke kanten en verbeteren we de zwakke kanten van u kind.

Hoe dan wel spelling oefenen voor leerlingen met spellingproblemen?

Bos (2004) concludeert in haar proefschrift dat het oefenen van spelling met de computer de meest effectieve manier is om de spelling van spellingzwakke leerlingen te verbeteren. Daarbij wordt eerst het hele woord getoond en uitgesproken door de computer. De leerling memoriseert het woord en het woord verdwijnt waarna de leerling het woord typt.

Daarnaast zijn de volgende principes belangrijk voor spellingonderwijs en spellinghulp aan spellingzwakke leerlingen:

 • Oefen met de computer kleine woordpakketten van ongeveer 10 woorden, het kan zinvol zijn om deze woorden in korte betekenisvolle (waar mogelijk definiërende) zinnen/ zinsdelen te verwerken en die te oefenen.  Op deze wijze worden ook semantische aspecten geactiveerd tijdens het oefenen. De activatie van semantische aspecten bevordert het lange termijn behoud van de kennis (Daems, 2005; Hilte & Reitsma, 2011). Op deze wijze wordt overigens met meer dan 10 woorden geoefend. Het is belangrijk om dit te verminderen als dat nodig is voor een leerling.
 •  Kies het niveau waarop geoefend wordt wat hoger dan het huidige niveau (ongeveer een half jaar boven het geconstateerde niveau).
 • Oefen in één woordpakket met meerdere, niet verwarbare spellingcategorieën
 • Bos (2003) benadrukt sterk de effectiviteit van de actieve verwerking van woorden via typen. Voor zeer zwakke leerlingen kan het daarnaast ook nog van belang zijn om de woorden zelf uit te spreken voordat ze getypt worden. De woorden worden eerst uitgesproken door de computer, de leerling zegt ze na en typt ze daarna.
 • Kies in de woordpakketten voor woorden die frequent voorkomen in de geschreven taal van de leerlingen, dit verhoogt de kans op lange termijn behoud van de kennis
 • Het woord in een zinvolle context plaatsen en betekenis geven
 • Spellingkennis vervalt snel, gespreide herhaling over langere tijd (weken, maanden) is van groot belang
 Het is wetenschappelijk aangetoond dat spellingsregels voor zwakke spellers en dyslectici geen enkele waarde hebben. Voor meer informatie, lees hier.
De methode woordbeeldtrainer werkt met woordbeelden. Een methode om auditief (Wat hoor je?) en visueel samen te brengen.

Woordbeeldtrainer is gebaseerd op een aantal nieuwe wetenschappelijke inzichten:

  • Spiegelneuronen zorgen ervoor dat wij vaardigheden kunnen opdoen door imitatie. Dat geldt voor wat wij zien en horen.
  • We zijn in staat een mentaal beeld te vormen van klankbeeld en woordbeeld. Die beelden kunnen wij ons los van elkaar, maar ook gecombineerd mentaal voorstellen.
  • Kinderen ontwikkelen zich vanaf denken in beelden naar taligheid. Soms heeft een van deze twee sterk de overhand en is er sprake van een disharmonisch model (performaal-verbaalkloof, voor meer informatie, klik hier.) Er moet dan gezocht worden naar de sterke kanten van het kind om de spelling onder de knie te krijgen in plaats van het aanspreken van de zwakke kanten.
  • De verwerkingssnelheid van auditieve en visuele informatie kan sterk uiteenlopen en per kind verschillen. Het niet sychroon lopen van de auditieve en visuele verwerkingssnelheid komt vaak voor bij kinderen met spellingsproblemen en dyslexie.
  • Elk kind heeft een eigen individuele leerstijl. Die kan worden vastgesteld en toegepast om de leerresultaten te optimaliseren.
  • In WoordBeeldTrainer worden deze inzichten gecombineerd tot een geheel.

Met een speciaal testprogramma wordt er bepaald wat de auditieve en visuele verwerkingstijd van uw kind is.
Daar wordt het programma op aangepast, zodat uw kind goed kan leren spellen via woordbeelden.
Met WoordBeeldTrainer wordt de juiste koppeling tussen beeld en geluid afgedwongen, op een geheel nieuwe manier.

Aanpak:

Ook na veel oefenen lukt het spellen bij uw kind nog steeds niet, dit kan veel frustratie geven. Wilt u ook weten waarom dit maar niet wil lukken..? Dan kan Groei en Bloei dit onderzoeken.
Groei en Bloei  onderzoekt wat de basis is van het probleem! Pas als we de basisproblemen aanpakken, kunnen we tot resultaten komen!
Wanneer het spellingonderzoek is afgenomen, wordt er een passend advies gegeven en een voorstel gedaan voor de behandeling.

Er moet eerst vastgesteld worden of WoordBeeldTrainer kan worden toegepast bij uw kind.
Tijdens dit consult wordt het instapniveau van spelling bepaald door middel van het afnemen van een PI-dictee (dat ook opgenomen is in het landelijk dyslexieprotocol).
Daarna wordt de visuele en auditieve verwerkingssnelheid bepaald met de Time-ordertest.
Daarnaast wordt de persoonlijke leerstijl getest. Voor meer informatie,  klik hier
Als blijkt dat deze training geschikt is voor uw kind, gaan we van start!
Het alfabet wordt ingeoefend, in combinatie met een speciale visualisatie- en ordeningstechniek en daarna kan er begonnen worden met oefenen. Dat gebeurt via de particuliere pc versie van WoordBeeldTrainer.
Daarna wordt een geheugenactiveringstechniek toegepast om woord- en klankbeeld blijvend te verankeren.
We werken 12 lessen om de spellingproblemen aan te pakken.
Na vier maanden wordt het pi-dictee opnieuw afgenomen en deze score wordt vergeleken met die van het instapniveau om zo de vorderingen duidelijk te maken.

Wat biedt Groei en Bloei?

  • WoordBeeldTrainer is bestemd voor kinderen vanaf groep 3.
  • De training wordt individueel gegeven.
  • De methode is voor het kind goed te gebruiken naast de gebruikte methode op school. Het is altijd mogelijk om een gesprek te plannen op school om de werkwijze van de methode uit te leggen en te laten zien. Daarnaast is er ook een schoolversie van het computerprogramma beschikbaar, om op school ook te kunnen oefenen.
  • Als uit de onderzoeken is gebleken dat we kunnen starten met WoordBeeldTrainer, dan gaan we van start.
  • Na iedere les krijgt het kind thuiswerkopdrachten, omdat spelling onder de knie krijgen inoefening vraagt. Het thuiswerk gebeurd op de computer. Er wordt drie a vier keer per week geoefend. Per keer worden er 10 woorden ingeoefend.
  • Er wordt gewerkt in blokken van 12 lessen.
  • Tijdens de 12e les wordt het kind getoetst en wordt bekeken wat de vooruitgang is.
  • Tijdens het evaluatiegesprek worden de resultaten besproken.
  • Voor aanmelden of meer informatie neem contact op.